Friskney Bowmen – York, Hereford & Bristols 2022 Entry